Internacjonalizacja

Pamiętam jakby to było wczoraj. Przez uchylone drzwi przyczepy dobiegały mnie kojące  dźwięki śpiewu ptaków, a w nosie czułam zapach palonego na ognisku drewna. Pewnie teraz zastanawiasz się, co to ma wspólnego z Funduszami Unijnymi? Ano bardzo dużo. Pracowałam w tej niezwykłej atmosferze nad projektem dla klienta, który jak się później okazało zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej do dofinansowania.

W tym roku będę również pisała w tej magicznej przestrzeni, bo po pierwsze rozpoczęliśmy Ekipą Lubię być mamą sezon Slow life na kempingu. Po drugie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zdecydowanie mój ulubiony konkurs.

Rozpoczęcie naboru wniosków rozpoczęło się 7 kwietnia 2021 r. i potrwa do  27 maja 2021 r.

W ramach konkursu wsparcie otrzymają projekty mające na celu kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w internacjonalizacji na wybrane rynki docelowe.

Celem jest pełna diagnoza i  przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na ww. wybrane rynki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej,:

 tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie powinni  posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz spełniać poniższe warunki

1. Firma z sektora MŚP mająca siedzibę lub Oddział  na terenie Polski Wschodniejtj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego

2. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

3. Wnioskodawca oświadcza, że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:

 • osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
 • oraz nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

Warunki finansowe konkursu

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub

2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi:

 • w przypadku pomocy de minimis, – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku pomocy publicznej (pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP)– do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Limity w konkursie

Na pokrycie kosztów przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP maksymalnie 30 tys. zł

Maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na zakup środków trwałych (ściśle związanych z przedmiotem internacjonalizacji)

Maksymalnie 100 tys. zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Uwaga łączne dofinansowanie na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i do prowadzenia do etapu negocjacji handlowych
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na rynku zagranicznym
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji
 • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji –jeden dzień)
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
 • reklamę w mediach targowych
 • rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Źródła:

Regulamin konkursu

Kryteria wyboru projektów

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty
Tagi: Brak tagów

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *