Dofinansowanie dla kobiet cz. 2

Witaj Droga Mamo!

Ostatnio pisałam, że jeżeli jesteś przedsiębiorczą kobietą prowadzącą własną firmę z sektora MŚP, to świetnie się składa, bo znalazłam dla Ciebie ciekawą propozycję dotyczącą dofinansowania Twojej firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dokumentację, którą w poniższym wpisie chcę Ci wyjaśnić.

Po co ten konkurs?

Po pierwsze i najważniejsze po to, abyś rozwinęła skrzydła ze swoja działalnością! Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety, które prowadzą : mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru tj. CEIDG, KRS pisałam o tym już wcześniej tu.

A po drugie :

Celem programu małych grantów „Technologie dla kobiet” jest finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety.Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi.

Tak więc celem tego konkursu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów ogólnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także do wzmocnienia współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią.

Obszar w którym musisz działać

W schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet wnioski mogą być składane w jednym z obszarów, o których mowa poniżej. Celowo zmieniłam ich kolejność. Zrobiłam to polegając na moim kilkuletnim doświadczeniu zawodowym w pracy nad projektami przedsiębiorczych kobiet :

1.Technologie przyjazne środowisku – Green Industry Innovation

To obszar który ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań prowadzących do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować: opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

2.Technologie poprawiające jakość życia – Welfare technology;

Obszar technologie poprawiające jakość życia ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez realizację działań prowadzących do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa,

Działania w ramach projektu mogą obejmować zastosowanie w przedsiębiorstwie: innowacyjnych procesów.

3.Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth,

Obszar innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich być może najmniej popularny wśród kobiet, ale nie wykluczony ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w tymże obszarze lub bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Informacje finansowe

Alokacja konkursu : 15 mln EUR.

Minimalna i maksymalna wielkość dofinansowania wynosi odpowiednio:

Minimalna wielkość dofinansowania 12 000 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania 200 000 EUR.

Bardzo ważne!

Wsparcie jest przyznawane w EUR. Do ustalenia kwoty przyznanego wsparcia w EUR ma zastosowanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia konkursu wynoszący 4,2928 PLN.

Na co otrzymasz dofinansowanie :

Czyli Katalog kosztów kwalifikowanych na przykładzie technologie poprawiające jakość życia* – Welfare technology

 1. realizację inwestycji początkowej, poprzez zakup:

nowych środków trwałych,

robót i materiałów budowlanych,

wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

należy jednak pamiętać o spełnianiu następujących warunków:

będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,

do wysokości 50 mln EUR;

 1. realizację usług doradczych polegających na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego świadczonych przez wykonawców zewnętrznych
 2. koszty zagranicznych podróży służbowych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej;
 3. realizację usług doradczych w formie mentoringu mającego na celu wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorcy lub pozwalających na jego rozwój, świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy, do wysokości 20 000 złotych;

Sprawdź co chcesz zamieścić w budżecie swojego projektu:

Poniżej przedstawiam przykładowy katalog kosztów niekwalifikowanych czyli tych które nie będą dofinansowane :

 • koszty poniesione przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków;
 • zakup używanych środków trwałych;
 • nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości;
 • niespełniające warunków określonych dla danego przeznaczenia pomocy publicznej;
 • odsetki od zadłużenia, obsługa zadłużenia i opłaty za opóźnienie płatności;
 • opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe;
 • rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania;
 • straty spowodowane różnicami kursowymi;

Wkład własny

Aby ubiegać się o dofinansowanie powinnaś zapewnić finansowanie całego projektu. Musisz dysponować środkami finansowymi ( nie dopuszczalny jest wkład rzeczowy) wystarczającymi na realizację projektu i na zapewnienie jego płynności finansowej uwzględniając dofinansowanie.

Oznacza to, że powinnaś zapewnić wymagany wkład własny w postaci środków pieniężnych (w tym dopuszczalne jest finansowanie wkładu własnego zewnętrznymi źródłami, np. w formie kredytów bankowych lub pożyczek).

Pamiętaj również, ze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będziesz zobowiązana do przedstawienia odpowiedniej umowy o np. kredyt, pożyczkę czy leasing.

Wkład własny w postaci rzeczowej jest niedopuszczalny.

Projekty partnerskie

Jeżeli chcesz możesz realizować swój projekt z podmiotem prawa norweskiego.

Taka forma jest dodatkowo punktowana kryteriach konkursu. Nie musisz tego jednak robić jeżeli nie widzisz takiej potrzeby to nie dyskwalifikuje Ciebie z udziału w konkursie i możliwości dofinansowania Twojego biznesu.

Jeżeli zdecydujesz się na projekt w partnerstwie musisz pamiętać o kilku rzeczach:

Dokumentacja aplikacyjna musi być sporządzona w dwóch językach

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przygotowuje i uzgadnia z partnerem projekt umowy partnerstwa.

Dokonujesz wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów.

 1. Musi Was łączyć ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu.
 2. Zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r do godziny 16:00 wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP. Wszelkie inne formy będą odrzucane.

UWAGA mam dla Ciebie Prezent!

Moja droga napisz do mnie kasia@lubiebycmama.pl

Zweryfikuję Twój projekt na podstawie kryteriów konkursu i ocenię jego szanse.

Do dzieła!

Kaboompics - Free Stock Photos

Źródło wpisu : dokumentacja konkursowa

*jeżeli działasz w innym obszarze niż technologie poprawiające jakość życia napisz do mnie zweryfikuję katalog kosztów kwalifikowanych.

Tagi: Brak tagów

Dodaj komentarz

Twój adres nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *