Internacjonalizacja

Pamiętam jakby to było wczoraj. Przez uchylone drzwi przyczepy dobiegały mnie kojące  dźwięki śpiewu ptaków, a w nosie czułam zapach palonego na ognisku drewna. Pewnie teraz zastanawiasz się, co to ma wspólnego z Funduszami Unijnymi? Ano bardzo dużo. Pracowałam w tej niezwykłej atmosferze nad projektem dla klienta, który jak się później okazało zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej do dofinansowania.

W tym roku będę również pisała w tej magicznej przestrzeni, bo po pierwsze rozpoczęliśmy Ekipą Lubię być mamą sezon Slow life na kempingu. Po drugie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zdecydowanie mój ulubiony konkurs.

Rozpoczęcie naboru wniosków rozpoczęło się 7 kwietnia 2021 r. i potrwa do  27 maja 2021 r.

W ramach konkursu wsparcie otrzymają projekty mające na celu kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w internacjonalizacji na wybrane rynki docelowe.

Celem jest pełna diagnoza i  przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na ww. wybrane rynki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej,:

 tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie powinni  posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz spełniać poniższe warunki

1. Firma z sektora MŚP mająca siedzibę lub Oddział  na terenie Polski Wschodniejtj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego

2. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

3. Wnioskodawca oświadcza, że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:

 • osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
 • oraz nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

Warunki finansowe konkursu

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub

2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi:

 • w przypadku pomocy de minimis, – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku pomocy publicznej (pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP)– do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Limity w konkursie

Na pokrycie kosztów przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP maksymalnie 30 tys. zł

Maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na zakup środków trwałych (ściśle związanych z przedmiotem internacjonalizacji)

Maksymalnie 100 tys. zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Uwaga łączne dofinansowanie na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i do prowadzenia do etapu negocjacji handlowych
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na rynku zagranicznym
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji
 • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji –jeden dzień)
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
 • reklamę w mediach targowych
 • rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Źródła:

Regulamin konkursu

Kryteria wyboru projektów

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

4 korzyści biznesowe związane z targami branżowymi

Jak powiedział pewien wybitny człowiek Walt Disney  „Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić. Jeśli tylko będziemy mieli odwagę za nimi iść.”

Idąc w ślad za tym cytatem, proponuję Wam dzisiaj rozwinąć skrzydła, złapać wiatr w żagle i przeczytać o 4 korzyściach które płyną z brania udziału w targach branżowych.

Po pierwsze

Poznasz swoich Klientów

A będą to niewątpliwie najważniejsze dla Ciebie znajomości, bo to właśnie  klienci w głównej mierze budują nasze biznesy.

Podczas targów branżowych masz okazję poznać opinię swoich potencjalnych klientów. Możesz z nimi porozmawiać o tym czego potrzebują i dostosować swoją ofertę tak, aby spełniała ich preferencje. Dobrym pomysłem podczas takiego wydarzenia jest po prostu przeprowadzić krótką ankietę dotyczącą ich oczekiwań względem Twojego produktu/usługi, a także o formach w jakich chcieliby być obsługiwani. Rozmowy z klientami to będzie również świetna okazja, aby zaprezentować swoją ofertę, rozdać materiały reklamowe, a także po prostu nawiązać przyjazne relacje.

Po drugie

Poznasz kontrahentów

Współpraca w biznesie jest równie ważna jak pozyskiwanie nowych klientów. Targi branżowe to idealne miejsce na nawiązanie relacji na różnych gruntach. Może się okazać, że podczas wydarzenia poznasz firmę, której spodoba się Twoja oferta i  będzie chciała podjąć z Tobą współpracę. Oczywiście to do Ciebie należy wybór, czy będziesz chciał/a taką współprace podjąć, ale sama zobaczysz, że targi otworzą Ci wiele drzwi do dalszego rozwoju.

To również fantastyczna okazja, aby zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami oraz innowacjami w Twojej branży na rynku Polskim i zagranicznym.

Po trzecie

Poznasz konkurencję

I wcale tu nie chodzi o to, żeby cichaczem przemieszczać się pomiędzy stoiskami i niczym Agent w ciemnych okularach udawać tzw. Tajemniczego Klienta( definicja wg. lubiebycmama – żenująca technika stosowana w większości banków w celu sprawdzenia jakości pracy pracowników. W efekcie technika ta, prowadzi do automatyzacji wypowiedzi pracownika, który klepie formułki na pamięć i ze spiętym zadkiem używa ich podczas  rozmów z klientami uważając, żeby czegoś o trwogo nie pominąć.  Klientom oferuje punkt po punkcie to co jest zawarte w skrypcie, co często wytrąca potencjalnego konsumenta który ma przyjemność tego słuchać z równowagi. W tym miejscu pozdrowiłabym serdecznie Euro Bank, ale już podobno nie istnieje 😊)

Wracając do tematu. Chodzi o to, żeby porozmawiać z konkurencją i poznać ich oferty. Też nie w celu kopiowania ich produktów lecz po to, aby zobaczyć co Ty możesz jeszcze dodać do swojej oferty, aby  jeszcze bardziej trafić w potrzeby Twoich grup odbiorców.

Po czwarte

Możesz starać się o dofinansowanie związane z organizacją targów

Konkurs organizowany przez PARP  Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek Go to Brand.

ogłoszenie konkursu 9 stycznia 2020 r

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, które ma siedzibę lub oddział na terenie Polski i reprezentujesz którąś z poniższych branży :

 • branża kosmetyczna
 • meblarska
 • moda polska
 • usługi prozdrowotne
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny

To wspaniale! Możesz postarać się o dofinansowanie następujących kosztów związanych z organizacją targów:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

 Poziom dofinansowania:

w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi: 1 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 430.280,00 zł

Więcej szczegółów na temat konkursu po ogłoszeniu dokumentacji. Jeżeli masz pytania pisz śmiało na kasia@lubiebycmama.pl

Źródło informacji o konkursie :

Strona :Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dofinansowanie dla kobiet cz. 2

Witaj Droga Mamo!

Ostatnio pisałam, że jeżeli jesteś przedsiębiorczą kobietą prowadzącą własną firmę z sektora MŚP, to świetnie się składa, bo znalazłam dla Ciebie ciekawą propozycję dotyczącą dofinansowania Twojej firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dokumentację, którą w poniższym wpisie chcę Ci wyjaśnić.

Po co ten konkurs?

Po pierwsze i najważniejsze po to, abyś rozwinęła skrzydła ze swoja działalnością! Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety, które prowadzą : mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru tj. CEIDG, KRS pisałam o tym już wcześniej tu.

A po drugie :

Celem programu małych grantów „Technologie dla kobiet” jest finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety.Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi.

Tak więc celem tego konkursu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów ogólnych Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, do zmniejszenia ekonomicznych i społecznych dysproporcji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także do wzmocnienia współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią.

Obszar w którym musisz działać

W schemacie małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet wnioski mogą być składane w jednym z obszarów, o których mowa poniżej. Celowo zmieniłam ich kolejność. Zrobiłam to polegając na moim kilkuletnim doświadczeniu zawodowym w pracy nad projektami przedsiębiorczych kobiet :

1.Technologie przyjazne środowisku – Green Industry Innovation

To obszar który ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań prowadzących do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować: opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

2.Technologie poprawiające jakość życia – Welfare technology;

Obszar technologie poprawiające jakość życia ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez realizację działań prowadzących do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa,

Działania w ramach projektu mogą obejmować zastosowanie w przedsiębiorstwie: innowacyjnych procesów.

3.Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth,

Obszar innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich być może najmniej popularny wśród kobiet, ale nie wykluczony ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w tymże obszarze lub bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Informacje finansowe

Alokacja konkursu : 15 mln EUR.

Minimalna i maksymalna wielkość dofinansowania wynosi odpowiednio:

Minimalna wielkość dofinansowania 12 000 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania 200 000 EUR.

Bardzo ważne!

Wsparcie jest przyznawane w EUR. Do ustalenia kwoty przyznanego wsparcia w EUR ma zastosowanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia konkursu wynoszący 4,2928 PLN.

Na co otrzymasz dofinansowanie :

Czyli Katalog kosztów kwalifikowanych na przykładzie technologie poprawiające jakość życia* – Welfare technology

 1. realizację inwestycji początkowej, poprzez zakup:

nowych środków trwałych,

robót i materiałów budowlanych,

wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

należy jednak pamiętać o spełnianiu następujących warunków:

będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,

do wysokości 50 mln EUR;

 1. realizację usług doradczych polegających na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego świadczonych przez wykonawców zewnętrznych
 2. koszty zagranicznych podróży służbowych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej;
 3. realizację usług doradczych w formie mentoringu mającego na celu wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorcy lub pozwalających na jego rozwój, świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy, do wysokości 20 000 złotych;

Sprawdź co chcesz zamieścić w budżecie swojego projektu:

Poniżej przedstawiam przykładowy katalog kosztów niekwalifikowanych czyli tych które nie będą dofinansowane :

 • koszty poniesione przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków;
 • zakup używanych środków trwałych;
 • nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości;
 • niespełniające warunków określonych dla danego przeznaczenia pomocy publicznej;
 • odsetki od zadłużenia, obsługa zadłużenia i opłaty za opóźnienie płatności;
 • opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe;
 • rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania;
 • straty spowodowane różnicami kursowymi;

Wkład własny

Aby ubiegać się o dofinansowanie powinnaś zapewnić finansowanie całego projektu. Musisz dysponować środkami finansowymi ( nie dopuszczalny jest wkład rzeczowy) wystarczającymi na realizację projektu i na zapewnienie jego płynności finansowej uwzględniając dofinansowanie.

Oznacza to, że powinnaś zapewnić wymagany wkład własny w postaci środków pieniężnych (w tym dopuszczalne jest finansowanie wkładu własnego zewnętrznymi źródłami, np. w formie kredytów bankowych lub pożyczek).

Pamiętaj również, ze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będziesz zobowiązana do przedstawienia odpowiedniej umowy o np. kredyt, pożyczkę czy leasing.

Wkład własny w postaci rzeczowej jest niedopuszczalny.

Projekty partnerskie

Jeżeli chcesz możesz realizować swój projekt z podmiotem prawa norweskiego.

Taka forma jest dodatkowo punktowana kryteriach konkursu. Nie musisz tego jednak robić jeżeli nie widzisz takiej potrzeby to nie dyskwalifikuje Ciebie z udziału w konkursie i możliwości dofinansowania Twojego biznesu.

Jeżeli zdecydujesz się na projekt w partnerstwie musisz pamiętać o kilku rzeczach:

Dokumentacja aplikacyjna musi być sporządzona w dwóch językach

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przygotowuje i uzgadnia z partnerem projekt umowy partnerstwa.

Dokonujesz wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów.

 1. Musi Was łączyć ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu.
 2. Zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r do godziny 16:00 wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP. Wszelkie inne formy będą odrzucane.

UWAGA mam dla Ciebie Prezent!

Moja droga napisz do mnie kasia@lubiebycmama.pl

Zweryfikuję Twój projekt na podstawie kryteriów konkursu i ocenię jego szanse.

Do dzieła!

Kaboompics - Free Stock Photos

Źródło wpisu : dokumentacja konkursowa

*jeżeli działasz w innym obszarze niż technologie poprawiające jakość życia napisz do mnie zweryfikuję katalog kosztów kwalifikowanych.