Nowe dofinansowania dla firm

Nowy Rok, nowe możliwości dofinansowania twojej firmy. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 to kontynuacja poprzednich programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Budżet przeznaczony na FENG to ok 7,9 mld euro

Internacjonalizacja

Pamiętam jakby to było wczoraj. Przez uchylone drzwi przyczepy dobiegały mnie kojące  dźwięki śpiewu ptaków, a w nosie czułam zapach palonego na ognisku drewna. Pewnie teraz zastanawiasz się, co to ma wspólnego z Funduszami Unijnymi? Ano bardzo dużo. Pracowałam w tej niezwykłej atmosferze nad projektem dla klienta, który jak się później okazało zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej do dofinansowania.

W tym roku będę również pisała w tej magicznej przestrzeni, bo po pierwsze rozpoczęliśmy Ekipą Lubię być mamą sezon Slow life na kempingu. Po drugie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zdecydowanie mój ulubiony konkurs.

Rozpoczęcie naboru wniosków rozpoczęło się 7 kwietnia 2021 r. i potrwa do  27 maja 2021 r.

W ramach konkursu wsparcie otrzymają projekty mające na celu kompleksowe działania wspierające przedsiębiorcę w internacjonalizacji na wybrane rynki docelowe.

Celem jest pełna diagnoza i  przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na ww. wybrane rynki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej,:

 tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie powinni  posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz spełniać poniższe warunki

1. Firma z sektora MŚP mająca siedzibę lub Oddział  na terenie Polski Wschodniejtj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego

2. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

3. Wnioskodawca oświadcza, że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:

 • osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
 • oraz nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

Warunki finansowe konkursu

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub

2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi:

 • w przypadku pomocy de minimis, – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku pomocy publicznej (pomoc na udział MŚP w targach oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP)– do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Limity w konkursie

Na pokrycie kosztów przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP maksymalnie 30 tys. zł

Maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na zakup środków trwałych (ściśle związanych z przedmiotem internacjonalizacji)

Maksymalnie 100 tys. zł na zakup wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Uwaga łączne dofinansowanie na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i do prowadzenia do etapu negocjacji handlowych
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na rynku zagranicznym
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji
 • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji –jeden dzień)
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
 • reklamę w mediach targowych
 • rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Źródła:

Regulamin konkursu

Kryteria wyboru projektów

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

Nowa perspektywa unijna

Nowa perspektywa unijna
Jest jedna bardzo dobra wiadomość dla firm z województwa mazowieckiego, a mianowicie zostały dołączone (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów) do makroregionu Polski Wschodniej na który przeznaczono 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski Wschodniej)

Dofinansowanie innowacji

Konkurs ma ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych

Nie przegap okazji!

Współpraca z Jednostką Naukową To bardzo efektywna forma współpracy dla twojego przedsiębiorstwa. Jeśli oczywiście chcesz zacząć się rozwijać i znacznie wyróżnić na tle swojej konkurencji.

Pandemia COVID- 19 i kryzys

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Niemożliwe nie istnieje.

Myślę też, że trzeba podejść do siebie z dużą dozą zwykłej ludzkiej życzliwości. To nie czas szukanie winnego, na gdybanie jak było kiedyś – trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, sytuacja od tego się nie zmieni. I albo masz czas na działanie, albo na narzekanie.